26 de desembre 2016

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2016

En compliment del que preveuen els Estatuts de l’Associació, el dia 12 de desembre de 2016 es celebrà en el domicili social de l’Associació  ─locals de l’Acadèmia Catòlica, carrer de Sant Joan núm. 20 de Sabadell─  i en el Saló de Juntes, l’Assemblea General Ordinària de l’any 2016 de  l’Associació Sabadell Memorial (ASM), sota la presidència de la Sra. Montserrat Barderi i Crusafont vicepresidenta primera de l’Associació, en absència per malaltia del President de l’Associació Sr. Manel Pagès i Panadès. La Sra. Vicepresidenta, abans d’iniciar l’Assemblea, va voler excusar l’assistència de la tresorera Sr. Elena Ardanuy per motius mèdics. Tot seguit donà la benvinguda als socis assistents i els agraí la seva presència a l’Assemblea Anual, que es desenvolupà segons l’ordre del dia, enviat per correu electrònic el dia 6 de desembre de 2016 a tots els associats, sota els següents punts:

1.- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General de l’any 2015.
El secretari Sr. Xavier Marcet va procedir a la lectura de l’acta de l’Assemblea General de l’any 2015. que fou aprovada per unanimitat.

2.- Tresoreria. Estat de comptes.
En absència de la tresorera Sra. Elena Ardanuy, el secretari va presentar l’estat de comptes de l’Associació fent tot seguit el següent

ANÀLISI:
L’exercici del 2016 presenta un increment dels ingressos bruts en concepte de quotes de socis però degut a devolucions i cobraments pendents, ha disminuït   l’ingrés net per quotes. La despesa pel lloguer del local s’ha augmentat el darrer any. Les despeses financeres s’han reduït degut al retorn per part del Banc Sabadell de les comissions de manteniment del compte. Tampoc s’han incrementat les despeses per invitacions a ponents, doncs aquest curs només s’ha fet dues conferències. Per tot això el romanent  s’ha incrementat respecte l’any anterior, però cal treballar per augmentar el nombre de socis i el cobrament de quotes pendents per intentar millorar el “cash flow” ja que, en condicions normals, no es podrà fer front a totes les despeses previstes.

3.- Moviment de socis.
El secretari informa que, pel que fa a les altes i baixes de socis durant l’any, s’han produït tres altes.

4.- Activitats.
Enguany s’han celebrat dins el curs 2015-2016 dues conferències en un nou format, aprovat en Junta, de debat-tertúlia. El primer dels debats es va celebrar el dia 21 d’abril i va anar a càrrec de l’historiador Sr. Jaume Benages i Pàmies, autor del llibre “Que no t’expliquin històries”  per tractar sobre “La corrupció informativa de l’Estat espanyol”  que fou presentat pel Sr.Manel Pagès i moderat pel també historiador de la nostra ciutat el Sr. Miquel Crusafont. El segon es va celebrar el dia 12 de maig per exposar i debatre sobre la situació del Cementiri de Sabadell. En absència per motius personals del responsable d’aquesta secció en la nostra Associació Sr. Lluis Marquès, fou el President Sr. Manel Pagès qui va exposar el problema de l’alt cost de les renovacions de concessions i dels serveis funeraris. Tot seguit es va obrir el debat que fou moderat pel secretari Sr. Xavier Marcet. En fer-se una àmplia difusió d’aquest acte per Internet i també a través de les xarxes socials, amb mails específics als mitjans de comunicació i partits polítics de la ciutat, l’assistència de públic fou nombrosa, amb notables intervencions per part dels assistents, molt interessats amb el tema.
Per els propers debats-tertúlia del curs 2016-2017, s’han portat a terme contactes amb ponents de prestigi per parlar, entre d’altres temes, sobre la internacionalització del procés d’independència, el disseny i pacificació del centre de Sabadell, l’economia catalana en el nou Estat, etc.

5.- Seccions.
Urbanisme: En la reunió de Junta del dia 17 d’octubre es va convidar l’exregidor d’Urbanisme, Sr. Marc Batlle, per parlar de la remodelació de la Plaça Major. El Sr. Batlle va fer una interessant exposició de les mancances i falles que, a parer seu, s’han detectat en la urbanització de la plaça, doncs els diversos projectes que s’han fet fins ara no incorporen una visió conjunta del traçat de la plaça i les servituds que l’estació dels FCG i la circulació dels vehicles, tant públics com privats, comporten en l’eix principal de la ciutat. Creu també que Sabadell ha perdut una oportunitat molt bona per fer un projecte integral de pacificació de tot el centre. Pel que fa al templet modernista, reiteradament reivindicat per la nostra Associació, la Junta establirà contactes amb l’arquitecte Pere Vidal, exregidor de cultura de l’ajuntament, per organitzar un debat-tertúliua sobre l’orientació  que s’hauria de donar al templet, en el sentit de debatre arran de la seva funcionalitat, be sigui com a monument modernista o per destinar-lo a espai de concerts, restauració o altres serveis. També es proposa fer una recollida de signatures per demanar la seva reconstrucció. La nostra Associació celebra el canvi de nom que el nou ajuntament ha fet del carrer Alfons XIII, donant-li el nom de carrer de la República, malgrat que per nosaltres hauria estat molt més adient posar-li el nom de carrer de la República Catalana.
Cementiri: S’han portat a terme, apart del debat-tertúliua abans esmentat, nombroses actuacions en el sentit de reclamar a l’ajuntament la reducció de l’IVA de les renovacions, que en l’actualitat és del 21 %, amb tramesa de vàries instàncies a l’ajuntament demanant aquesta reducció i també s’ha sol•licitat diverses vegades entrevistes amb els responsables tant de la concessionària com de l’ajuntament. Igualment s’han mantingut reunions amb la Federació d’Associacions de Veïns i amb regidors de l’oposició.
Museu Tèxtil: A la vista del poc interès demostrat tan per part de l’administració com per part de l’Associació de Tècnics Tèxtils, en endegar i tirar endavant el projecte del Museu Tèxtil, s’han reduït les activitats de la nostra Associació en aquesta secció a l’espera de noves informacions i propostes dels seus directes responsables.

6.- Col·laboracions amb altres entitats
Els contactes de la nostra Associació amb diverses entitats de la ciutat s’han anant produint al llarg de tot l’any, molt especialment  amb l’Acadèmia Catòlica

7.- Renovació de la Junta Directiva.
Com estableixen els Estatuts de la nostra Associació, aquest any no s’escau fer renovació total ni parcial de la Junta Directiva, per tant continuen en els seus càrrecs tots els membres de la mateixa.

8.- Torn obert de paraules i clausura de l’acte a càrrec del President
El Sr. Joaquim Clusa, en nom de tots els associats presents a l’Assemblea, va sol·licitar fer constar en acta la valoració molt positiva de la tasca que porta a terme la Junta Directiva i de manera molt especial el seu President el Sr. Manel Pagès.
Finalment la Vicepresidenta Sra. Montserrat Barderi va donar per acabada l’Assemblea, agraint novament als socis assistents  la seva presència i col·laboració.

Sabadell, 21 de desembre de 2016

Publicat per la Secretaria de les associacions ASM i UCS