28 de desembre 2019

Presentació d’al·legacions


El 20 de desembre del 2019 i en el transcurs del plenari municipal de l’Ajuntament de Sabadell on s’havien d’aprovar les ORDENANCES MUNICIP ALS DEL 2020, el Vicepresident de l’Associació Sabadell Memorial, Joaquim Clusa i Oriach, va llegir un extracte de les AL·LEGACIONS presentades per la nostra Associació el 30 de novembre. Tot seguit reproduïm el text íntegre de la seva intervenció

Text íntegre

Des del 2005, ara fa 14 anys, quan es va constituir la nostra ASSOCIACIÓ SABADELL MEMORIAL, el 2010, quan l’Ajuntament Bustos negociava la concessió dels serveis funeraris fins el 2027 i del Cementiri fins el 2044, ampliable, i especialment des del 2015, hem demanat la millora de l’estat del Cementiri i la rebaixa i la justificació dels preus. Creiem haver col·laborat que el termini mínim de les concessions sigui, avui, de 15 anys enlloc dels 30 inicials, reduint l’esforç econòmic de les famílies i que ho hem de seguir fent, de forma argumentada, com ara és el cas, en aquesta nova informació pública de les Ordenances Fiscals

Agraïts, doncs, que avui pugui recordar que hem presentat 14 noves al·legacions, de les quals es destaquen les següents:

1. Que LES TARIFES DE LES ORDENANCES 3.7 I 4.7 QUEDIN CONGELADES UN ALTRE ANY, atesos els beneficis que la concessionària, en règim real de monopoli, té en els serveis funeraris i en el crematori, com s’ha indicat amb la informació disponible de l’auditoria del 2016, QUE NO TENEN GESTIÓ SEPARADA.

2. Que l’Ajuntament faci públics els ESTUDIS TÈCNICS que justifiquen l’increment del 2% de les ordenances en relació a les de 2018 i 2019 (que no havien tingut increment).

3. Que els preus dels serveis funeraris, inclosa la TAXA DE MANTENIMENT ES PRESENTI AMB IVA INCLÒS, i desglossat, enlloc dels preus sense IVA, com es presenten ara, per tal de produir menys alarma social, quan arriba el moment trist de tenir-les de pagar.

4. Que l’Ajuntament expliqui les gestions que ha fet davant de l’Agencia Tributaria Española (o Congrés de Diputats)  per tal d’ABARATIR I SUPRIMIR L’IVA DEL 21% sobre els preus dels serveis funeraris. I que entenem que no caldria pagar si el servei estigués municipalitzat, segurament

5. Que els preus de renovació i nova adquisició de les sepultures es pugui fer en PAGAMENTS ANUALS, junt a la taxa de manteniment que faria més assequible el pagament de les quantitats altes de les renovacions i noves sepultures, i que s’inclogui en la normativa de les Ordenances del 2020.

6. Que l’Ajuntament RECONSIDERI ELS TERMINIS DE CONCESSIÓ DE LES SEPULTURES, especialment en les renovacions, modificant el Reglament aprovat enguany,  i rebaixar-los a 10 anys, atesa l’edat avançada de les persones que se’n fan càrrec, i del progressiu increment de les incineracions que ja es situa al voltant del 50% de les defuncions, a la ciutat.

7. Que l’Ajuntament estudiï la RENUNCIA AL CÀNON DE L’11% dels serveis funeraris (664.296 €) que Torra factura i que, de fet, paguen les famílies, per tal QUE EL SERVEIS S’ABARATEIXI EN AQUESTA PROPORCIÓ, Cementiri inclòs. ALTERNATIVAMENT que es substitueixi el cànon lineal en funció de la facturació per un lloguer fix de les instal·lacions municipals, si escau.

8. Que es REBAIXIN ELS PREUS DELS NOUS COLUMBARIS DE LA TAXA 4.7, inaugurats enguany, al considerar que el final del període de concessió de 15 (si és el cas) i de 30 anys, es podrà fer nova concessió, amb preus semblants als de nova construcció. S’ha estimat que per a 15 anys, si és el cas, el preu passaria de 307 a 169€.

No obstant, tot plegat només son mesures pal·liatives, perquè no hem pogut veure solucionat el problema de fons que van generar les alarmes socials d’anys anteriors i que va quedar palesa a l’informe extraordinari del Síndic d’ 1 de juny del 2016 quan deia: “des de l’any 2011el Síndic ha rebut més de cinquanta queixes relatives a les concessions funeràries i els serveis funeraris en general, ....principalment dels terminis de les caducitats de les concessions....de l’elevat preu de renovar-les, de la manca d’informació de la concessionària,...l’elevat cost dels serveis .. i ...robatoris....”. Recomanava: “Que les concessions atorgades fins a l’any 1988, cal entendre-les fetes a 99 anys i no a 50...Que l’Ajuntament modifiqui el Reglament, a banda de rebaixar els preus de les renovacions de les concessions, modifiquin els terminis de renovació..” I que “...la informació en els preus, (sigui)...entenedora pel públic en general”.  I va en aquest sentit la compareixença que vam presentar al REGLAMENT DELS SERVEIS FUNERARIS A APROVAR PROPERAMENT per tal d’adaptar-se a la normativa comunitària. Demanem l’arbitratge de la Generalitat i uns nous estudis econòmics.

Crèiem doncs que els preus són massa elevats,  i que, en part, són deguts a la situació de monopoli real que té l’empresa concessionària, tot i que els preus són aprovats per l’Ajuntament. Torra S.A., té una plantilla de 49 persones i una facturació de més de 9 milions d’€ a l’any (la meitat aproximadament del que costa la Neteja i Recollida de Brossa) per a Sabadell i 3 petits municipis veïns. L’Ajuntament rep els cànons que hem dit, els quals, lògicament, repercuteixen en els preus, i que com més cars siguin, més rebrà. La concessionària manté, des de fa anys, una qualificació de 9 sobre 10, segons l’informe empresarial consultable d’AXESOR i va tenir uns beneficis de 1,24 M€, el 2014, i 678.000, el 2017, amb rendibilitats altes del 9,6% sobre immobilitzat i del 29,5% sobre fons propis . Segons els nostres estudis, la gestió de l’espai dels morts és, com a mínim, 10 vegades més car, per m2, que els impostos d’un habitatge... de vius.

Demanem, doncs,  14 punts a la nostra al·legació Però sobre tot demanem llum, debat, diàleg, una nova justificació econòmica dels terminis mínims basats en el compte d’explotació integrat i les condicions de la concessió, com per exemple la falta d’aparcament i transport públic al Tanatori.

També  ens hem adreçat a la Federació d’Associacions de Veïns, a totes les AAVV i als partits polítics per tal que coneguin la nostra al·legació. I ens oferim a fer debats transparents i productius d’aquesta qüestió sensible de ciutat, que continuen produint-se en conjuntura d’excepcionalitat que considerem injusta i humiliant, amb presos i exiliats polítics.

I casualitats de la vida en dia després de sentència històrica. Qui us parla és la mateixa persona que en el ple de constitució del nou Ajuntament va cridar: Llibertat Presos Polítics !!.

(INTERRUPCIÓ PER PART DE ALCALDESSA PER DIR QUE NO ES PODIA PARLAR DE QÜESTIONS DIFERENTS DEL TEMA DE LA COMPAREIXENÇA)

TEXT QUE NO S’HA POGUT LLEGIR
(agraeixo la benevolència i disculpes, volia dir). I més avui, en dia després de sentència històrica europea que, em recorda que s’han vulnerats els drets de poder tenir el president de la Generalitat que vam votar el 2017 i els eurodiputats que vam elegir va tan poc temps. I que, el plenari,  TORNI LA PANCARTA que ens van treure i que reivindiquem a la plaça des de fa prop de 5 MESOS, cada dia, ininterrompudament, perquè Europa ha dit que efectivament són presos polítics.

COMENTARIS A LA PRESENTACIÓ

Com a complement de la presentació i per contextualitzar la mateixa, cal esmentar que vam ser convocats per mòbil a fer la intervenció al Ple i amb menys de 24 hores d’anticipació, indicant-nos que tindríem 10 minuts i sense dret a debat) atenent  al fet d’haver demanat a l’al·legació núm. 14 que deia:
“Demanem que l’Associació Sabadell Memorial pugui defensar la present al·legació a la COMISSIÓ INFORMATIVA d’Hisenda de l’Ajuntament, apart de poder-ho fer al Plenari municipal a la sessió d’aprovació de les presents Ordenances.”

Cal constatar que l'Associació Sabadell Memorial, un cop fetes presentades les al·legacions va obtenir uns decebedors resultats  i una DERROTA GAIREBÉ PER GOLEJADA  ja que:

- cap partit va recolzar cap de les nostres al·legacions,
- cap periodista de cap mitja de la ciutat va esmentar la nostra participació al ple, i finalment
- l’equip de govern PSC-Podem, amb el suport de Junts per Sabadell (poc estètic, malgrat raonaments que poden semblar encertats), va desestimar explícitament totes les al·legacions.

Ni tan sols es va acceptar van acceptar l’al·legació 13, potser per considerar-la excessiva i que deia:
“Que es convoquin noves reunions amb les AAVV i entitats interessades, com la nostra, amb la regidoria de salut i els serveis tècnics, per tal de poder obtenir més aclariments i diàleg de tots els aspectes relacionats amb la gestió i els preus dels serveis funeraris, i fer-ne un replantejament complert que abarateixi i millori els serveis necessaris en els moments més tristos de les famílies.”

Tampoc van acceptar l’al·legació que demanava recordar l'IVA als preus de les ordenances fiscals, que ara estan posats sense IVA, fet que indueix a confusions a l’hora de visualitzar els imports totals dels serveis. Dues al·legacions que, de ser acceptades, podien haver significat una petita compensació a l’esforç realitzat per la nostra Associació.

Malgrat tot vam obtenir un premi de consolació (minso, però important) que va ser:

- la petita menció d’agraïments a la feina feta, per part de Junts xSabadell, i la ponent del PSC.

- els aplaudiments de cortesia finals (després de la tallada de paraula de la alcaldessa) per part dels grups d’ERC, Crida i JxSBD.

Us emplacem a no defallir i assegurem que *HO TORNAREM A FER*, quan surti a informació pública l’Ordenança de Serveis Funeraris.

Salut i llibertat en temps d'excepcionalitat política,

                                                                                                                      28 de desembre del 2019
Junta Directiva
Associació Sabadell Memorial.

(més imatges de la presentació)

04 de desembre 2019

Al·legacions a les Ordenances Municipals 2020

L'ajuntament de Sabadell va presentar el passat 21 d'octubre les noves Ordenances Fiscals per l'any 2020, on es proposa un increment lineal d'un 2% dels impostos i taxes municipals. La nostra Associació considera inadmissible aquest increment i critica la manca d'imaginació del govern municipal que ha estat incapaç de cercar noves inversions que incrementin els ingressos municipals, sense necessitat d'augmentar la pressió fiscal sobre els ciutadans en un Ajuntament amb els comptes sanejats i amb superàvit de tresoreria. Per això l'ASM ha decidit presentar un seguit d'al·legacions, 14 en total, a aquesta proposta de noves Taxes Fiscals que foren entrades a Registre dins del termini legal i que podeu trobar tot seguit. Restem ara a l'espera de la resposta que l'ajuntament doni a les nostres propostes.

ASSOCIACIÓ SABADELL MEMORIAL (ASM)

Associació que vetlla per la defensa del Patrimoni Històric de la ciutat, dignificar el Cementiri Municipal i fomentar el catalanisme del segle XXI
Adherits al Pacte Nacional pel Referèndum
e-mail:  a.sabadellmemorial@gmail.com   
Blog:  http://associaciosabadellmemorial.blogspot.com/
Associació Sabadell Memorial (ASM) , carrer St. Joan, 20; Sabadell 08202   Telèfon 93 725 7519     Registre nº 30.525 de la Generalitat; CIF G-63979793     Registre de l'Ajuntament de Sabadell, nº 667 del 10-10-2005.

I en el seu nom, Montserrat Barderi i Crusafont, presidenta, Joaquim Clusa i Oriach, vicepresident, Antoni Boleda i Roura, secretari i Xavier Marcet i Morera, tresorer, en relació amb el projecte d’ ORDENANCES FISCALS per l’any 2020, en exposició pública,

ANNEX 1.
RESUM DE NOVES TAXES DE LES ORDENANCES FISCALS 3.7 I 4.7 EN EXPOSICIÓ PÚBLICA (pàg. 6)
ANNEX 2.
PRINCIPALS MAGNITUDS ECONÒMIQUES DE LA CONCESSIONÀRIA TORRA SA, DE 2016, SEGONS L’AUDITORIA DEL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE L’AJUNTAMENT  (pàg. 7).

EXPOSEM:

QUE LES CONCESSIONS DELS SERVEIS FUNERARIS I DEL CEMENTIRI PRESENTEN, EN LA NOSTRA OPINIÓ, ELS PROBLEMES SEGÜENTS:

1.     Torra, SA. ha aplicat amb criteri restrictiu la data de començament de les concessions de 99 anys de començament del segle XX, i ha demanat la renovació uns anys abans del criteri que va considerar el Síndic, el 2016.

2.     Terminis de concessió de les concessions d'abans del 1988: el nou Reglament aprovat el febrer, beneeix els 50 anys, en contra del criteri del Síndic del 2016, dels 99 anys.

3.     Preus massa alts per les renovacions de sepultures (relació amb el preu de nova construcció): nínxols i tombes i terminis de renovació massa llargs (15 o 30 anys, pels nínxols i 20 o 50 anys per les tombes) que augmenten l'esforç econòmic.

4.     Preus dels serveis funeraris del Tanatori que semblen abusius perquè no estan prou justificats, i no formen part de les Ordenances Fiscals. Es suposa que els preus són lliures, a diferència del preu de l'aigua, per exemple, que l'aprova el plenari municipal.

5.     Preus dels columbaris:
·        els preus actuals rescabalen la totalitat de la inversió (amb gestió i benefici), sense considerar que al final del període es podrà fer una nova concessió (al·legació anterior de rebaixar de 307 € en les reversions a 169,31€, amb justificació de fórmula matemàtica).
·      només terminis de 30 anys, sense incloure la possibilitat de 15, perquè la taula dels 15 anys, no inclou cap columna de preus de nova construcció.

6.     Escassa transparència en la justificació dels preus dels serveis funeraris i del cementiri: els increments de taxes (2% el 2020 amb relació al 2019, que no van tenir increment), cal justificar-los amb estudis econòmics.

7.     Cànons que recapta la concessionària per a l'Ajuntament i que encareixen el servei. A l'auditoria de l'any 2016 http://fitxers.sabadell.cat/transparencia/2016/008708-TorraSAAuditoria2016.pdf  van ser els següents:

a.   Serveis funeraris del Tanatori: 680.000 € (11% dels ingressos de 5,98 M€)
b.   Crematori: 62.578 € (11% dels ingressos de 595. 214 €, subvenció de 26.345 €, per haver superat els objectius indicats el 2010, en plena crisi)
c.   Cementiri: 24.926 € ( 1,5% dels ingressos de 1,649M€)

8.     El Cementiri va tenir un dèficit de -98.141€, el 2016, i que quedaria absorbit amb facilitat, integrant els comptes dels tres serveis, perquè els serveis funeraris del Tanatori van tenir un benefici de 645.126€, i el Crematori de 69.246€.

Entenem que les "concessions dels serveis municipals a empreses", són més aviat un mal negoci per a la ciutadania, perquè estan condicionades per la manca de recursos per invertir en certs equipaments (Tanatori uns –5M€ en terrenys municipals– o, Crematori -1,3 M€) o en la renovació del cementiri i les infraestructures d'accés (els 8,1 M€ del Pla Director del 2010), quan aquests equipaments fan falta. En el nostre cas va ser a l'entorn del 2010, al començament de la crisi, i quan l'Ajuntament gairebé va haver de deixar de fer inversió al seu pressupost. També s'expliquen per la desconfiança de l'administració en la seva capacitat de gestionar serveis. Per sort, l'Ajuntament de Terrassa sembla un exemple d'empresa municipal i serveis funeraris integrats i entorn del Cementiri, i quin estudi comparatiu demanem.

Aquestes concessions a empreses estan també condicionades per l'acceptació del veïnatge, com es va demostrar en l'intent de instal•lar un altra empresa com Mémora al barri de Gràcia.

Als preus dels serveis s'hi incorporen cada any la part proporcional, segons el nombre d'anys de la concessió, per rescabalar la totalitat de la inversió (uns 250.000€ en el cas del Cementiri, 73.000 en el Crematori i 130.000 € pel Tanatori. A més a més cal afegir-hi els cànons municipals (660.000 € pel Tanatori, 24.000 pel cementiri i 63.000 pel crematori).

També s'hi han d'afegir els "beneficis empresarials": 646.000 € del Tanatori, 89.000 del Crematori i dèficit de -95.000 del cementiri.

I encara cal sumar l'IVA que encareixen els serveis que paguem en el 21% i, que si l'empresa fos municipal, no pagaríem. Són 1,26 M€ pels Serveis Funeraris, 0,12 M€ pel CREMATORI 0,12 M€ i 0,35 M€ pel CEMENTIRI, que s'afegeixen a la xifra d'Ingressos dels Comptes de Pèrdues i Guanys de cada servei, de l'any 2016.

Intuïm que Torra SA pot fer una reclamació de revisió de preus i condicions, separant-lo dels altres dos serveis que tenen superàvits, i que justificarà l'augment de preus per raons del dèficit del cementiri, que són del 14,5% dels beneficis totals dels 3 serveis.


No obstant això, el fet que a l'auditoria del 2016 que hem treballat es constati que les "despeses d'estructura" i les d'"indiferenciats" es gestionin conjuntament des de Torra SA i se li faci una assignació a cadascun en funció del nombre de defuncions de cada municipi i servei posa en relleu que la gestió és única, i per tant, els beneficis són agregats, amb independència (sic) que siguin 3 concessions aprovades separadament i per terminis diferents. Es tracta, al nostre entendre, d'un reconeixement de Torra SA QUE LA GESTIÓ ÉS ÚNICA I QUE NO TÉ ESTRUCTURES DIFERENTS NI PER A CADA SERVEI, NI PELS 4 CEMENTIRIS CONCESSIONATS, i per tant, també és única la Caixa i el Compte de Resultats.

Volem recordar, també, com hem fet en anteriors al·legacions que la nostra entitat va demanar un INFORME EMPRESARIAL DE TORRA SA A L'EMPRESA AXESOR, a partir de la informació fiscal i pública dipositada al Registre Mercantil, a l'abast de tothom per una quantitat raonable. L'informe (INFORME - 02/04/2016) dona a Torra S.A. les QUALIFICACIONS, MOLT POSITIVES, següents: "Scoring' 9/10. Riesgo Mínimo. Probabilidad de impago: 0,386%. Calificación: 9/10. Evolución Neutra. TORRA SA obtiene rentabilidad económica como consecuencia de su inversión en activo, lo que a priori, favorece la situación econòmica financiera de la empresa. Alta rentabilidad financiera. El rendimiento neto derivado de la actividad típica que la empresa obtiene como consecuencia de sus fondos propios presenta unos valores elevados (pàg 6-7). Rentabilidad Económica 10,85% (beneficis s./ actius). Rentabilidad Financiera 34,63% (beneficis s./ fons propis). C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 493.00 736.010 846.648 799.097 945.669 1.208.393 **(2010 - 2014)* (pàg 14)". Aquest informe de l'any 2016, s'ha vist confirmat pel darrer informe de AXESOR rebut amb de data 2/12/2019 on es confirma la que en el darrer dipòsit d'informació de l'exercici 2017 la qualificació continua essent MOLT POSITIVA amb un 'scoring' de 9/10 i un capital social: 84.382 € en 843 accions de 100,37€, i que per manca de temps, encara tenim pendent d'anàlisi.

Cal remarcar, també, que el resum de les nostres demandes les vam resumir a l'article d'ISABADELL, https://www.isabadell.cat/opinio/serveis-funeraris-abusius-a-sabadell-per-associacio-sabadell-memorial/   del 4 de març d'enguany.

Finalment, com ja vam dir a les al·legacions presentades al Reglament del Cementiri, reiterem: "Que, en aquest context de discussió de preus i de terminis de concessió, no podem deixar de recordar els continguts més rellevants de L'INFORME EXTRAORDINARI DEL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES SOBRE CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS, de data 1 de juny de 2016, perquè en cas de resolució judicial, l'Ajuntament hauria de donar la concessió a 99 anys, en lloc de 50, com han fet ja altres Ajuntaments, per a les sepultures quina renovació es va fer abans del 1988, amb repercussió evident sobre l'equilibri econòmic de la concessió. Són especialment els següents (les majúscules són nostres):

         *Des de l'any 2011 el Síndic ha rebut més de CINQUANTA QUEIXES RELATIVES A LES CONCESSIONS FUNERÀRIES I ELS SERVEIS FUNERARIS EN GENERAL, a banda de les nombroses consultes i assessoraments... La ciutadania es queixa principalment dels terminis de les caducitats de les concessions, però també de l'elevat preu de renovar-les, de la manca d'informació de la concessionària dels drets de la ciutadania, de l'elevat cost dels serveis en general, i també dels robatoris que es produeixen dins dels cementiris.* (pàg. 2, paràgraf 1)
         Recomanació 1. *Que les concessions atorgades fins a l'any 1988, cal entendre-les fetes a 99 anys i no a 50 com pretén l'Ajuntament….* (pàg. 9, p.1)
         Recomanació 3. *Que l'Ajuntament modifiqui el Reglament, a banda de REBAIXAR ELS PREUS DE LES RENOVACIONS DE LES CONCESSIONS, MODIFIQUIN ELS TERMINIS DE RENOVACIÓ…* (pàg. 9, p. 3)
         Recomanació 4. *Que s'impulsin mesures que reforcin la TRANSPARÈNCIA EN LA INFORMACIÓ en els preus dels serveis funeraris, i també reforçar el règim d'infraccions i sancions, i els serveis d'inspecció. I s'editi la informació, de forma que sigui clar, i entenedora pel públic en general* (pàg. 9, p.4)
         Recomanació 5. *Que l'empresa concessionària i l'Ajuntament, INFORMIN DEGUDAMENT ALS CIUTADANS I CIUTADANES DELS DRETS que els emparen, i no utilitzin la gestió indirecta per vulnerar el dret a la bona administració* (pàg. 9 final, p.5).


Els OBJECTIUS DE L' ASSOCIACIÓ SABADELL MEMORIAL EN RELACIÓ AMB LES ORDENANCES FISCALS I A TOTA LA GESTIÓ DELS SERVEIS FUNERARIS, en la línia de les presentades a les ordenances Fiscals, al Reglament del Cementiri, el 2018, i als suggeriments pel Reglament dels Serveis Funeraris, són els següents:


- DONAR EL MILLOR SERVEI AL PREU MÉS BAIX POSSIBLE. A recordar l'estudi que va fer l'ASM comparant el cost fiscal municipal d'un habitatge per m² era més de 2,5 vegades el d'un nínxol, incloent-hi el preu de renovació.

- ABARATIR EL PREU DE RENOVACIÓ I NOVA COMPRA, sia per menys termini o per preu absolut, o ambdues, com ja ho vam fer en les campanyes del 2003- 2005, 2010 i 2015, aconseguint baixar dels 50 i 30 anys mínims a 15, junt amb les actuacions del Síndic i altres.

- REDUIR L'ESFORÇ DE PAGAMENT DE LES NOVES CONCESSIONS I LES RENOVACIONS, donant més facilitats a les famílies amb pagaments anuals.

- GARANTIR MÉS TRANSPARÈNCIA en els aspectes de gestió i econòmics amb més informació i justificació anual dels preus dels serveis funeraris i del Cementiri.
  
I per tot això, presentem les següents

AL·LEGACIONS:

 1. Que LES TARIFES DE LES ORDENANCES 3.7 I 4.7 QUEDIN CONGELADES UN ALTRE ANY, atesos els beneficis que la concessionària, en règim real de monopoli, té en els serveis funeraris i en el crematori, com s'ha indicat amb la informació disponible de l'auditoria del 2016, QUE NO TENEN GESTIÓ SEPARADA
 2. Que l'Ajuntament faci públics els ESTUDIS TÈCNICS que justifiquen l'increment del 2% de les ordenances amb relació a les de 2018 i 2019 (que no havien tingut increment).
 3. Que els preus dels serveis funeraris, inclosa la TAXA DE MANTENIMENT ES PRESENTI AMB IVA INCLÒS, i desglossat, en lloc dels preus sense IVA, com es presenten ara.
 4. Que l'Ajuntament expliqui les gestions que ha fet davant de l'Agencia Tributària Espanyola (o Congrés de Diputats) per tal D'ABARATIR I SUPRIMIR L'IVA DEL 21% sobre els preus dels serveis funeraris. I que entenem que no caldria pagar si el servei estigués municipalitzat, o com creiem que és el cas dels serveis de neteja i brossa.
 5. Que els preus de renovació i nova adquisició de les sepultures es pugui fer a terminis i en PAGAMENTS ANUALS, junt amb la taxa de manteniment que faria més assequible el pagament de les quantitats altes de les renovacions i noves sepultures, i que s'inclogui en la normativa de les Ordenances del 2020.
 6. Que l'Ajuntament RECONSIDERI ELS TERMINIS DE CONCESSIÓ DE LES SEPULTURES, especialment en les renovacions, modificant el Reglament aprovat enguany, i rebaixar-los a 10 anys, atesa l'edat avançada de les persones que se'n fan càrrec, i del progressiu increment de les incineracions que ja es situa al voltant del 50% de les defuncions, a la ciutat.
 7. Que l'Ajuntament reconsideri el termini de 50 anys pel de 99, per a les CONCESSIONS D'ABANS DEL 1988, tal com va demanar el Síndic en l'informe extraordinari de 2016, modificant el Reglament aprovat enguany.
 8. Que Torra SA no apliqui amb criteri restrictiu la data de començament de les CONCESSIONS DE 99 ANYS fetes a començament del segle XX, demanant la renovació uns anys abans del criteri que va considerar el Síndic, en resposta a les queixes.
 9. Que l'Ajuntament estudiï la RENÚNCIA AL CÀNON DE L'11% dels serveis funeraris (664.296€) que Torra factura i que, de fet, paguen les famílies, per tal QUE EL SERVEI S'ABARATEIXI EN AQUESTA PROPORCIÓ, Cementiri inclòs. Alternativament que es substitueixi el cànon lineal en funció de la facturació per un lloguer fix de les instal·lacions municipals, si escau.
 10. Que es REBAIXIN ELS PREUS DELS NOUS COLUMBARIS DE LA TAXA 4.7, inaugurats enguany, al considerar que el final del període de concessió de 15 (si és el cas) i de 30 anys, es podrà fer nova concessió, amb preus semblants als de nova construcció. S'ha estimat que per a 15 anys, si és el cas, el preu passaria de 307 a 169€.
 11. Que l'Ajuntament reestudiï la TAXA DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI, la qual entenem hauria d'anar associada a la despesa real, mentre que els preus de les renovacions i noves construccions de nínxols i columbaris ha de relacionar-se amb el preu de les noves construccions, considerant el deteriorament pels anys transcorreguts des de la construcció, en el context del Compte de Resultats de Torra SA.
 12. Que es confeccioni una ESTADÍSTICA ANUAL: inversions anuals i finançament del cementiri, mortalitat i ús del crematori, inversions executades i inversions pendents del cementiri, i publiqui una COMPARATIVA les ordenances Fiscals, almenys amb Barcelona, Terrassa, Manresa i Girona. I que inclogui, també, la comparació, per m², entre el cost del cementiri i els impostos municipals que paga un habitatge mitjà anualment. En relació amb els serveis funeraris: facturació anual i nombre de serveis segons escalat de factures pagades per les famílies.
 13. Que es convoquin NOVES REUNIONS amb les AAVV i entitats interessades, com la nostra, amb la regidoria de Salut i els serveis tècnics, per tal de poder obtenir més aclariments i diàleg de tots els aspectes relacionats amb la gestió i els preus dels serveis funeraris, per tal de fer-ne un replantejament complet que abarateixi i millori els serveis necessaris en els moments més tristos de les famílies.
 14. Que l'Associació Sabadell memorial pugui defensar la present al·legació a la COMISSIÓ INFORMATIVA d'Hisenda de l'Ajuntament, a part de poder-ho fer al Plenari municipal a la sessió d'aprovació de les presents Ordenances.

Sabadell, a 30 de novembre de 2019.

Signat:

ASSOCIACIÓ SABADELL MEMORIAL