28 de desembre 2019

Presentació d’al·legacions


El 20 de desembre del 2019 i en el transcurs del plenari municipal de l’Ajuntament de Sabadell on s’havien d’aprovar les ORDENANCES MUNICIP ALS DEL 2020, el Vicepresident de l’Associació Sabadell Memorial, Joaquim Clusa i Oriach, va llegir un extracte de les AL·LEGACIONS presentades per la nostra Associació el 30 de novembre. Tot seguit reproduïm el text íntegre de la seva intervenció

Text íntegre

Des del 2005, ara fa 14 anys, quan es va constituir la nostra ASSOCIACIÓ SABADELL MEMORIAL, el 2010, quan l’Ajuntament Bustos negociava la concessió dels serveis funeraris fins el 2027 i del Cementiri fins el 2044, ampliable, i especialment des del 2015, hem demanat la millora de l’estat del Cementiri i la rebaixa i la justificació dels preus. Creiem haver col·laborat que el termini mínim de les concessions sigui, avui, de 15 anys enlloc dels 30 inicials, reduint l’esforç econòmic de les famílies i que ho hem de seguir fent, de forma argumentada, com ara és el cas, en aquesta nova informació pública de les Ordenances Fiscals

Agraïts, doncs, que avui pugui recordar que hem presentat 14 noves al·legacions, de les quals es destaquen les següents:

1. Que LES TARIFES DE LES ORDENANCES 3.7 I 4.7 QUEDIN CONGELADES UN ALTRE ANY, atesos els beneficis que la concessionària, en règim real de monopoli, té en els serveis funeraris i en el crematori, com s’ha indicat amb la informació disponible de l’auditoria del 2016, QUE NO TENEN GESTIÓ SEPARADA.

2. Que l’Ajuntament faci públics els ESTUDIS TÈCNICS que justifiquen l’increment del 2% de les ordenances en relació a les de 2018 i 2019 (que no havien tingut increment).

3. Que els preus dels serveis funeraris, inclosa la TAXA DE MANTENIMENT ES PRESENTI AMB IVA INCLÒS, i desglossat, enlloc dels preus sense IVA, com es presenten ara, per tal de produir menys alarma social, quan arriba el moment trist de tenir-les de pagar.

4. Que l’Ajuntament expliqui les gestions que ha fet davant de l’Agencia Tributaria Española (o Congrés de Diputats)  per tal d’ABARATIR I SUPRIMIR L’IVA DEL 21% sobre els preus dels serveis funeraris. I que entenem que no caldria pagar si el servei estigués municipalitzat, segurament

5. Que els preus de renovació i nova adquisició de les sepultures es pugui fer en PAGAMENTS ANUALS, junt a la taxa de manteniment que faria més assequible el pagament de les quantitats altes de les renovacions i noves sepultures, i que s’inclogui en la normativa de les Ordenances del 2020.

6. Que l’Ajuntament RECONSIDERI ELS TERMINIS DE CONCESSIÓ DE LES SEPULTURES, especialment en les renovacions, modificant el Reglament aprovat enguany,  i rebaixar-los a 10 anys, atesa l’edat avançada de les persones que se’n fan càrrec, i del progressiu increment de les incineracions que ja es situa al voltant del 50% de les defuncions, a la ciutat.

7. Que l’Ajuntament estudiï la RENUNCIA AL CÀNON DE L’11% dels serveis funeraris (664.296 €) que Torra factura i que, de fet, paguen les famílies, per tal QUE EL SERVEIS S’ABARATEIXI EN AQUESTA PROPORCIÓ, Cementiri inclòs. ALTERNATIVAMENT que es substitueixi el cànon lineal en funció de la facturació per un lloguer fix de les instal·lacions municipals, si escau.

8. Que es REBAIXIN ELS PREUS DELS NOUS COLUMBARIS DE LA TAXA 4.7, inaugurats enguany, al considerar que el final del període de concessió de 15 (si és el cas) i de 30 anys, es podrà fer nova concessió, amb preus semblants als de nova construcció. S’ha estimat que per a 15 anys, si és el cas, el preu passaria de 307 a 169€.

No obstant, tot plegat només son mesures pal·liatives, perquè no hem pogut veure solucionat el problema de fons que van generar les alarmes socials d’anys anteriors i que va quedar palesa a l’informe extraordinari del Síndic d’ 1 de juny del 2016 quan deia: “des de l’any 2011el Síndic ha rebut més de cinquanta queixes relatives a les concessions funeràries i els serveis funeraris en general, ....principalment dels terminis de les caducitats de les concessions....de l’elevat preu de renovar-les, de la manca d’informació de la concessionària,...l’elevat cost dels serveis .. i ...robatoris....”. Recomanava: “Que les concessions atorgades fins a l’any 1988, cal entendre-les fetes a 99 anys i no a 50...Que l’Ajuntament modifiqui el Reglament, a banda de rebaixar els preus de les renovacions de les concessions, modifiquin els terminis de renovació..” I que “...la informació en els preus, (sigui)...entenedora pel públic en general”.  I va en aquest sentit la compareixença que vam presentar al REGLAMENT DELS SERVEIS FUNERARIS A APROVAR PROPERAMENT per tal d’adaptar-se a la normativa comunitària. Demanem l’arbitratge de la Generalitat i uns nous estudis econòmics.

Crèiem doncs que els preus són massa elevats,  i que, en part, són deguts a la situació de monopoli real que té l’empresa concessionària, tot i que els preus són aprovats per l’Ajuntament. Torra S.A., té una plantilla de 49 persones i una facturació de més de 9 milions d’€ a l’any (la meitat aproximadament del que costa la Neteja i Recollida de Brossa) per a Sabadell i 3 petits municipis veïns. L’Ajuntament rep els cànons que hem dit, els quals, lògicament, repercuteixen en els preus, i que com més cars siguin, més rebrà. La concessionària manté, des de fa anys, una qualificació de 9 sobre 10, segons l’informe empresarial consultable d’AXESOR i va tenir uns beneficis de 1,24 M€, el 2014, i 678.000, el 2017, amb rendibilitats altes del 9,6% sobre immobilitzat i del 29,5% sobre fons propis . Segons els nostres estudis, la gestió de l’espai dels morts és, com a mínim, 10 vegades més car, per m2, que els impostos d’un habitatge... de vius.

Demanem, doncs,  14 punts a la nostra al·legació Però sobre tot demanem llum, debat, diàleg, una nova justificació econòmica dels terminis mínims basats en el compte d’explotació integrat i les condicions de la concessió, com per exemple la falta d’aparcament i transport públic al Tanatori.

També  ens hem adreçat a la Federació d’Associacions de Veïns, a totes les AAVV i als partits polítics per tal que coneguin la nostra al·legació. I ens oferim a fer debats transparents i productius d’aquesta qüestió sensible de ciutat, que continuen produint-se en conjuntura d’excepcionalitat que considerem injusta i humiliant, amb presos i exiliats polítics.

I casualitats de la vida en dia després de sentència històrica. Qui us parla és la mateixa persona que en el ple de constitució del nou Ajuntament va cridar: Llibertat Presos Polítics !!.

(INTERRUPCIÓ PER PART DE ALCALDESSA PER DIR QUE NO ES PODIA PARLAR DE QÜESTIONS DIFERENTS DEL TEMA DE LA COMPAREIXENÇA)

TEXT QUE NO S’HA POGUT LLEGIR
(agraeixo la benevolència i disculpes, volia dir). I més avui, en dia després de sentència històrica europea que, em recorda que s’han vulnerats els drets de poder tenir el president de la Generalitat que vam votar el 2017 i els eurodiputats que vam elegir va tan poc temps. I que, el plenari,  TORNI LA PANCARTA que ens van treure i que reivindiquem a la plaça des de fa prop de 5 MESOS, cada dia, ininterrompudament, perquè Europa ha dit que efectivament són presos polítics.

COMENTARIS A LA PRESENTACIÓ

Com a complement de la presentació i per contextualitzar la mateixa, cal esmentar que vam ser convocats per mòbil a fer la intervenció al Ple i amb menys de 24 hores d’anticipació, indicant-nos que tindríem 10 minuts i sense dret a debat) atenent  al fet d’haver demanat a l’al·legació núm. 14 que deia:
“Demanem que l’Associació Sabadell Memorial pugui defensar la present al·legació a la COMISSIÓ INFORMATIVA d’Hisenda de l’Ajuntament, apart de poder-ho fer al Plenari municipal a la sessió d’aprovació de les presents Ordenances.”

Cal constatar que l'Associació Sabadell Memorial, un cop fetes presentades les al·legacions va obtenir uns decebedors resultats  i una DERROTA GAIREBÉ PER GOLEJADA  ja que:

- cap partit va recolzar cap de les nostres al·legacions,
- cap periodista de cap mitja de la ciutat va esmentar la nostra participació al ple, i finalment
- l’equip de govern PSC-Podem, amb el suport de Junts per Sabadell (poc estètic, malgrat raonaments que poden semblar encertats), va desestimar explícitament totes les al·legacions.

Ni tan sols es va acceptar van acceptar l’al·legació 13, potser per considerar-la excessiva i que deia:
“Que es convoquin noves reunions amb les AAVV i entitats interessades, com la nostra, amb la regidoria de salut i els serveis tècnics, per tal de poder obtenir més aclariments i diàleg de tots els aspectes relacionats amb la gestió i els preus dels serveis funeraris, i fer-ne un replantejament complert que abarateixi i millori els serveis necessaris en els moments més tristos de les famílies.”

Tampoc van acceptar l’al·legació que demanava recordar l'IVA als preus de les ordenances fiscals, que ara estan posats sense IVA, fet que indueix a confusions a l’hora de visualitzar els imports totals dels serveis. Dues al·legacions que, de ser acceptades, podien haver significat una petita compensació a l’esforç realitzat per la nostra Associació.

Malgrat tot vam obtenir un premi de consolació (minso, però important) que va ser:

- la petita menció d’agraïments a la feina feta, per part de Junts xSabadell, i la ponent del PSC.

- els aplaudiments de cortesia finals (després de la tallada de paraula de la alcaldessa) per part dels grups d’ERC, Crida i JxSBD.

Us emplacem a no defallir i assegurem que *HO TORNAREM A FER*, quan surti a informació pública l’Ordenança de Serveis Funeraris.

Salut i llibertat en temps d'excepcionalitat política,

                                                                                                                      28 de desembre del 2019
Junta Directiva
Associació Sabadell Memorial.

(més imatges de la presentació)