08 de desembre 2009

Assemblea Anual 2009


ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA corresponent a l'any 2009

En compliment del que està previst en els Estatuts de l'Associació i sota la presidència del Sr. Manel Pagès i Panadès, es va celebrar el dia tres de desembre de 2009 al Casal Pere Quart de Sabadell a 2/4 8 del vespre en segona convocatòria, l’Assemblea de l’Associació Sabadell Memorial.

Punts tractats, segons l'ordre del dia previst.

1.- Lectura i aprovació de l'acta de l'any 2008.

El Sr. Lluis Marquès, com a secretari de l'associació llegeix l'acta de l'any anterior que s'aprova sense cap esmena.

2.- Estat de comptes i situació financera.

La Sra. Carme Carnicer, com a tresorera de l'associació presenta l'estat de comptes de l'exercici anterior que, després de ser examinat, és aprovat per unanimitat.

3.- Conveni amb l’Acadèmia Catòlica per l’ús del local.

Es comenta que, de moment, i per l'any 2009 s'ha fet una aportació de 50 euros i es decidirà a la Junta sobre la aportació adient en el futur. Al marge del tema econòmic es creu oportú fer arribar l'agraïment a la junta de la Acadèmia per haver-nos facilitat una sala per poder celebrar les reunions de Junta en un local que te unes bones condicions, que es cèntric i avinent per a tots.

4.- Informació sobre el Pla Director del Cementiri de Sabadell

S'ha assistit a les reunions entre l'Ajuntament, les Associacions de Veïns i les Comissions d'Enterraments. Hem estat d'acord amb l'Ajuntament en la seva decisió de atorgar el nou pla a una empresa concessionària privada mitjançant concurs i no hem estat d’acord que l'Ajuntament assumís directament la gestió, com proposaven alguns partits polítics, la qual cosa comportaria més despeses pels ciutadans. També es va lliurar una instància a l’Ajuntament, demanant que les nostres al·legacions, puguin ser discutides en les Comissions Informatives i en els Plens.

En la nostra proposta, demanàvem a l’Ajuntament, conèixer els costos reals, per poder determinar si les taxes s’aplicaven correctament, ja que sense les dades concretes, no és possible saber-ho. Per les poques dades de que disposem, creiem que les tarifes estan per sobre del seu cost real, la qual cosa no és admissible, ja que la Llei exigeix no poder obtenir guanys en els serveis funeraris per part de les Administracions Públiques.

─ Demanàvem la depuració i posada al dia del padró de concessionaris de les sepultures, a fi d’evitar carregar als que contribueixen, amb les despeses dels que no paguen.

─ Exigíem que en la renovació de les concessions, especialment respecte als panteons i tombes, només es cobrés el cost real de la renovació, que només comporta despeses burocràtiques.

5.- Campanya per la supressió de l’Impost de Successions.

La conferència, inici de la campanya ha estat un èxit. Els assistents, que omplien la Sala d’Actes, van manifestar la seva satisfacció, per rebre una informació clara, extensa i profitosa, feta amb una exposició rigorosa i exhaustiva d'aquest impost i de les característiques. Es creu oportú fer una carta d'agraïment al Sr Quintana.

6.- Tercer Congrés Catalanista

El Sr. Manel Pagès, com a president de la Associació, ha assistit aquesta tardor a l’acte de cloenda del III Congrés Catalanista. Ens comenta la presencia al acte de molts mitjans de comunicació, politics destacats, professors universitaris, etc. Es va celebrar al Parlament de Catalunya sota el lema: “ Som una Nació i volem un Estat propi” , que resumeix les conclusions d’aquest congrés.

7.-Museu Tèxtil de la Llana a Sabadell.

Els Srs. Marquès i Montraveta exposen la seva participació en les gestions portades a terme per impulsar des de l'associació la motivació de totes les entitats i professionals que s'han implicat en la creació del museu. L'Ajuntament ha assumit la part que li correspon cercant els locals adients per ubicar-lo. Hi estant també presents i disposades a participar un seguit d'entitats com ara el Gremi de Fabricants, la “Fundació Bosch i Cardellach”, l'Institut Sallarés i Pla” i, per descomptat, els tècnics que han treballat desinteressadament des de fa temps classificant i vetllant per la conservació dels materials. Pel que fa als locals per ubicar els materials, maquinària, mostraris, etc. S’està plasmant la idea de que no hi hagi un sol local sinó diferents llocs, en funció de les diferents activitats que es volen exposar i conservar, com ara la filatura, els teixits, els acabats, etc, i que s'hauran de visitar amb un recorregut itinerant. Ja hi ha una persona que ha organitzat un altre museu, que està disposada a col•laborar en la orientació per a la posta en marxa d'aquest.

8.- Torn obert de paraules.

Es formulen algunes preguntes sobre temes particulars, es fan comentaris sobre els temes tractats i s'acaba la reunió a les 9:00 del vespre.

Sabadell a 3 de Desembre de 2009