13 de juliol 2020

Proposta de l'ASM - Pla de xoc coronavirus

Atès que el govern municipal PSC-Podemos ha elaborat un document titulat Sabadell, després del Covid-19 presentat com un “Pla de xoc” per sortir de la crisi, la nostra Entitat vol col·laborar en aquest Pla, amb l’aportació en forma d’instància, d’unes propostes que fan referència al nostre Cementiri Municipal, que detallem en el document  adjunt  i que,  en el supòsit màxim, podria representar unes xifres superiors a les del 2014, que esmentem: 660.000 € pel Tanatori, 24.000 pel cementiri i 63.000 pel crematori, tenint en compte que les modificacions de crèdit que va aprovar el plenari no superen els 5 M€.

Si no fos possible incloure aquestes propostes en el “Pla de xoc”, demanem expressament que s’incloguin en el proper  “Pla de mandat fins el 2023” que el govern del PSC-Podemos està preparant, on es preveu analitzar i reformar si s’escau tan les concessions com les Ordenances municipals

La nostra entitat vol aprofitar aquest escrit per expressar públicament el seu condol a les famílies afectades per aquesta greu crisi i l’agraïment per l’esforç i la feina feta per tot el personal dels serveis públics de Catalunya i en especial, del personal sanitari. També a l’empresa TorraSA i al seu personal que ha pogut respondre a una situació imprevista de pressió dels seus serveis

Podeu llegir tot seguit la nostra INSTÀNCIA.ASSOCIACIÓ SABADELL MEMORIAL (ASM)
Associació que vetlla per la defensa del Patrimoni Històric de la ciutat, dignificar el Cementiri Municipal i fomentar el catalanisme del segle XXI
Adherits al Pacte Nacional pel Referèndum
e-mail:  a.sabadellmemorial@gmail.com   
Blog:  http://associaciosabadellmemorial.blogspot.com/
Associació Sabadell Memorial (ASM) , carrer St. Joan, 20, Sabadell 08202     Telèfon 93 725 7519    
Registre nº 30.525 de la Generalitat; CIF G-63979793     Registre de l'Ajuntament de Sabadell, nº 667 del 10-10-2005.

Proposta de  l’Associació Sabadell Memorial  a l’anomenat   ‘pla de xoc pel  coronavirus’  de l’Ajuntament de Sabadell

EXPOSEM:
El 2005, ara fa 15 anys, quan es va constituir la nostra ASSOCIACIÓ SABADELL MEMORIAL, el 2010, quan l’Ajuntament Bustos negociava la concessió dels serveis funeraris fins al 2027 i del Cementiri fins al 2044, ampliable, i especialment des del 2015, hem demanat la millora de l’estat del Cementiri i la rebaixa i la justificació dels preus. El 20 de desembre passat vam defensar davant del plenari municipal un conjunt d’al·legacions a les Ordenances Municipals que es presentaven a aprovació aquell dia, amb aquesta finalitat.

La número 7 deia:  «Que l’Ajuntament estudiï la renúncia al cànon de l’11 % dels serveis funeraris (664.296 €) que Torra factura i que, de fet, paguen les famílies, per tal que el servei s’abarateixi en aquesta proporció, cementiri inclòs. Alternativament que se substitueixi el cànon lineal en funció de la facturació per un lloguer fix de les instal·lacions municipals, si escau.»

Vam dir, també, a l’al·legació que la concessió privada dels serveis funeraris i crematori i de la gestió del cementiri són un ‘mal negoci’ per la ciutadania, perquè estan condicionades per la manca de recursos per invertir en certs equipaments (Tanatori - uns 5M € en terrenys municipals- o, Crematori - 1,3M €) o en la renovació del cementiri i les infraestructures d'accés  (els 8,1M € del Pla Director del 2010), quan aquests equipaments fan falta. En el nostre cas va ser al voltant del 2010, al començament de la crisi, i quan l'Ajuntament gairebé va haver de deixar de fer inversió al seu pressupost. També s'expliquen per la desconfiança de l'administració en la seva capacitat de gestionar serveis. Per sort, l'Ajuntament de Terrassa sembla un exemple d'empresa municipal i serveis funeraris integrats entorn del Cementiri, i quin estudi comparatiu demanem.
Als preus dels serveis s'hi incorporen cada any la part proporcional, segons el nombre d'anys de la concessió, per rescabalar la totalitat de la inversió (uns 250.000 € en el cas del Cementiri, 73.000 en el Crematori i 130.000 € pel Tanatori. A més a més cal afegir-hi els cànons municipals (660.000 € pel Tanatori, 24.000 pel cementiri i 63.000 pel crematori). I encara cal afegir-hi els *beneficis empresarials*: 646.000 € del Tanatori, 89.000 del Crematori i dèficit de -95.000 del cementiri. I encara cal afegir-hi l'IVA que encareixen els serveis que paguem en el 21 %, Van ser 1,26M € pels Serveis Funeraris, 0,12M € pel CREMATORI i 0,35M € pel CEMENTIRI, l’any 2014.

Creiem forassenyat que l’ajuntament obtingui un benefici o ingrés extraordinari a causa de l’increment de defuncions a la ciutat per culpa d’una pandèmia sobrevinguda. Aquest recàrrec  podria representar una quantia mitjana de 332 €, en el cas d’un servei funerari mitjà, i uns 89€ en el cas  d’una cremació, sobre la base d’unes 2.000 defuncions anuals i unes 1000 cremacions, i la informació econòmica i financera disponible del 2014.

La nostra entitat té el número 667 de registre d’entitats de l’Ajuntament, ens hem hagut d’assabentar per la premsa, i en concret pel Diari de Sabadell del passat 29 de juny que l’ajuntament havia rebut un total de 866 propostes d’entitats i partits polítics per configurar el *pla de xoc*, i no tenim consciència que hàgim estat convocats.

Malgrat això després de la notícia, la nostra Entitat ha pensat en relació amb les finalitats que li són pròpies si l’ajuntament podia fer alguna cosa respecte del cementiri i als serveis funeraris, en general, que aquests mesos han estat especialment tensats per la tràgica gestió de les persones mortes per coronavirus, o senzillament morts en coincidència en una situació de crisi extrema.

Per aquestes raons, encara que amb retard, fem la present proposta, que és la mateixa que vam fer en el període d’informació pública de les ordenances fiscals dels mesos de novembre i desembre de l’any passat.

DEMANEM:

Que l’ajuntament retorni a totes les famílies que han tingut alguna defunció durant l’any 2020 el recàrrec de l’11% dels serveis funeraris i el 5% del crematori i del cementiri. Alternativament que ho faci a les famílies amb defuncions oficialment certificades per coronavirus, com un acte de generositat i petit alleujament del sofriment que han tingut aquestes famílies per la desgràcia sobrevinguda.

Sabadell, a 10 de juliol del 2020.

Signat:

ASSOCIACIÓ SABADELL MEMORIAL