10 de novembre 2009

ESTATUTS DE LA ASSOCIACIÓ

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili
Article 1
Amb la denominació SABADELL MEMORIAL es constitueix l'associació, que regularà les seves activitats d'acord amb la llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423, d'1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26 de març) i els seus estatuts.

Article 2
Els fins de l'associació son:
Agrupar a tots els ciutadans de Sabadell preocupats per la conservació i millora del Cementiri Municipal. Lloc a on reposen les despulles dels nostres avantpassats que amb el seu esforç i treball van construir la nostra Ciutat. Espai on es concentra i es fa present la nostra Memòria Històrica. Conjunt monumental de gran valor artístic, arquitectònic i urbanístic.
La defensa dels interessos dels ciutadans de Sabadell, enfront de L'Administració Municipal o de qualsevol altra organisme públic o privat.
Fiscalitzar la gestió del Cementiri, especialment la relació entre el que es recapta i el que s'inverteix. Vigilar també, els costos reals de les obres, taxes o serveis que realitza l'Ajuntament o els concessionaris.
Per extensió, fomentar la presència a tota la ciutat de monuments, plaques i carrers, que recordi a propis i estranys, els fills il•lustres de la Ciutat. Conseqüentment, que la Ciutat de Sabadell reflecteixi en els carrers, places i edificis, la seva història i les seves arrels. Igualment la defensa del patrimoni històric de la Ciutat.
Amb absoluta independència de les creences religioses, tendències polítiques, interessos econòmics o corporatius i amb exclusió de tot ànim de lucre.

Article 3
1. El domicili de l'Associació s'estableix a Sabadell 08202, i radica al carrer de la Salut, 135
2. L'àmbit de la seva activitat principal serà Sabadell.

Capítol II. Els membres de l'associació, llurs drets i llurs obligacions.
Article 4
Poden formar part de l'associació totes les persones de més de 18 anys. Han de presentar una sol•licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual decidirà en la primera reunió que tingui lloc i ho comunicarà en l'Assemblea més immediata. Una vegada acceptats, esdevindran membres de l’Associació i com a tals, Socis Numeraris o simplement Socis.

Article 5
Son drets dels membres de l'Associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol•licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.
7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició
10. Formar part dels grups de treball.
11. Posseir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l'associació.

Article 6
Son deures dels membres de l'associació:
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació.
2. Contribuir al sosteniment de l'Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.
3. Complir la resta d'obligacions que resulti de les disposicions estatuàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

Article 6 bis
El dol, l’enterrament i per extensió les sepultures, és competència i responsabilitat de la família. Igualment el record i la memòria dels difunts. Per aquest reconeixement, els familiars dels membres de l’Associació que ho sol•licitin, seran considerats Socis Familiars, els quals podran assistir a les Assemblees Generals amb veu però sense vot.

Article 7
Són causes per ser donat de baixa de l'Associació:
1. que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III. L'Assemblea General
Article 8
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.
4. Els Socis Numeraris podran delegar el vot en qualsevol membre major d’edat, de la unitat familiar.

Article 9
L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l'associació.
e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
f) Sol•licitar la declaració d'utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats.
i) Conèixer les sol•licituds presentades per a ésser soci, i també les altes i baixes d'associats per una raó distinta a la de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 10
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop a l'any.
2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol•licitin un nombre d'associats no inferior al 10%; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol•licitud.

Article 11
1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit o correu electrònic adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats que ha de tenir l'associació.
3. Les reunions de l'assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta . Hi ha d'actuar de secretari, el mateix de la Junta.
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista dels assistents.
5. Al començament de cada reunió de l'assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi de que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, l'acta ha d'estar a disposició dels socis al local social.

Article 12
1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre d'associats presents o representats.
2. Els socis poden sol•licitar la inclusió en l'ordre del dia, d'altres assumptes a tractar, per escrit i un dia abans de la convocatòria.

Article 13
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada soci, sempre i quan estigui al corrent del pagament de les quotes..
2 Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents.

Capítol IV. La Junta Directiva
Article 14
1. La Junta Directiva la compon el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals.
Regeix, administra i representa l'associació. Els càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació a l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
3. Els Candidats hauran de ser Socis Numeraris, amb una antiguitat de més de sis mesos i està al corrent del pagament de les quotes.
4. Les candidatures que es presentin formalment, s’hauran de presentar amb tres mesos d’antelació a la celebració de l’Assemblea General. Es presentaran per escrit a la Junta Directiva i avalades amb un mínim del 10% dels Socis. Tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis, certificada pel secretari amb el vist i plau del president.
5. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vist i plau del president sortint, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.
6. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l'Associació.

Article 15
1. Els membres de la Junta exerceixen el càrrec durant un període de dos anys. Poden optar a la reelecció.
2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius.
b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
c) baixa com a membre de l'associació.
d) sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord amb que estableix l'article 13.3 dels estatuts.
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un soci designat per la Junta, pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16
1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Sotmetre a l'Assemblea General per la seva aprovació, l'establiment de les quotes que els socis han de satisfer.
e) Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General proposar-ne l'aprovació i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) contractar els empleats que l'associació pugui menester.
h) Portar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grup projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
- subvencions o altres ajuts.
- l'ús de locals o edificis.
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol banc o caixa i administrar els fons d'aquests dipòsits. La disposició dels fons es determina a l'article 29.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que l'hi hagi estat delegada.

Article 17
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueix, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que no serà inferior a un trimestre.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol•liciten la meitat dels membres que la componen.

Article 18
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple dels vots dels assistents.

Article 19
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats una o diverses comissions de treball.
2. També pot nomenar, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes. En iniciar-se ca reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acte de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. El president i el vicepresident
Article 21
1. Són pròpies del president les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tan a l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les Actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. El tresorer i el secretari
Article 22
El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel president.

Article 23
El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.


Capítol VII. Les comissions o grups de treball
Article 24
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar a la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic
Article 25
Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 26
a) Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de: les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres les subvencions oficials o particulars
b) les donacions, les herències o els llegats
c) les rendes del patrimoni propi o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 27
Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la, econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals –que s'abonaran per mesos, trimestres, semestres o anys, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.
Article 28
L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiment de crèdit o d'estalvi, hi ha de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes.

Capítol IX. El règim disciplinari
Article 30
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus o molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació . En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La Dissolució
Article 31
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per aquest fi.

Article 32
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tan pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l'Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat sense afany de lucre de Sabadell, que hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a que fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Sabadell a 8 de novembre de l'any 2.007